Badania archeologiczne – jak uzyskać pozwolenie?

Badania archeologiczne - jak uzyskać pozwolenie?

W celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych należy złożyć w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosowny wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
 • miejsce prowadzenia badań wraz z nr działek;
 • wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac archeologicznych;
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby prowadzącej badania archeologiczne (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • uzasadnienie wniosku (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • program planowanych prac archeologicznych (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniający do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu;
 • projekt zagospodarowania terenu/działki (mapa projektu w skali 1:100 lub 1:500)
 • mapkę z lokalizacja inwestycji w skali 1:5000 lub 1: 10 000;
 • dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych podczas prowadzenie prac archeologicznych (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań.

Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków właściwym terytorialnie dla danej inwestycji.

Opłaty skarbowe (ważniejsze pozycje, należy dołączyć dowód opłaty):

Za wydanie pozwolenia na badania archeologiczne – 82 zł

Opłaty płatne na konto właściwego terytorialnie Urzędu Miasta. Opłacie skarbowej nie podlega budownictwo mieszkaniowe. Z opłaty zwolnione są również inwestycje realizowane przez jednostki budżetowe.