Zmiana w wydawaniu pozwoleń na prace przy zabytku wpisanym do rejestru

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, obowiązuje nowy wzór wniosku na badania archeologiczne (wzór jest do pobrania również na stronie BIP WKZ).

Ważną zmianę stanowi obowiązująca forma pełnomocnictwa jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik. Z pełnomocnictwa musi wprost wynikać, że pełnomocnik  jest  uprawniony do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, jakie są niezbędne do złożenia wniosku  o wydanie pozwolenia. Prostsze jest podpisanie wniosku przez inwestora (osobę posiadającą tytuł prawny do występowania z wnioskiem – tytuł prawny bezwzględnie musi stanowić załącznik do wniosku).

Zapewniamy kompleksową pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności w urzędzie konserwatorskim, w tym uzyskanie niezbędnych do wniosku załączników.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH