Lidar – badania osadnictwa górskiego w Sudetach

Budniki_mini_lidar

Analiza danych LIDAR pokazuje większość budowli, wyrobisk górniczych i niwelacji terenu dla zapomnianych osad sudeckich. Z powodzeniem widoczne są konstrukcje występujące na terenie zalesionym. Prezentujemy przykłady map lidar w skali 1:5000 dla trzech stanowisk: Budnik, Miedzianki i Wielkiej Izery.

Na geoportalu (bez opłat) możliwe jest powiększenie do skali 1:1000.

LIDAR – luneta do poszukiwania stanowisk archeologicznych

LIDAR – luneta do poszukiwania stanowisk archeologicznych

Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego tzw. LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) – bezinwazyjnej metody badawczej umożliwia m.in. weryfikację dotychczas rozpoznanych stanowisk archeologicznych i obiektów związanych z działalnością człowieka w przeszłości oraz wykrycie tych nieznanych. Skanowanie laserowe w przypadku lasu przeniknie przez drzewostan i zarejestruje poziom gruntu. Zdjęcia lidarowe o niższej rozdzielczości ( 1 px = 1 m2) przeglądniemy przed domowym komputerem i tabletem. Darmowy dostęp do zdjęć LIDAR nie obejmuje zdjęć o większej dokładności (tzw. kolorowy lidar), których profesjonalną interpretację obsługuje dodatkowy program.

Geoportal prezentuje efekty programu ISOK. Udostępnione są wizualizacje Numerycznego Modelu Terenu (NMT), który powstał w wyniku lotniczego skanowania laserowego. Wizualizacje te dostępne są w postaci cieniowanego reliefu (hillshade)

Wskazówki dostępu:

1) Wchodzimy na geoportal, zakładka MAPY

2) Włączamy widok FULL

3) Klikamy przycisk WMS

5) W nowym MENU zaznaczamy guzik WMTS

6) Wybieramy opcję Usługi Krajowe WMTS

7) Wybieramy opcję ISOK CIENIOWANIE.

8) Wybieramy parametry nowej warstwy. Ustawienia fabryczne można zostawić, można je zmienić później (następny krok), ale warto zmniejszyć przezroczystość (transparency) do 0% lub 20%. Klikamy “ADD”

9) Zarządzanie warstwami odbywa się za pomocą przycisku MAP CONTENTS. Możemy dowolnie włączać i wyłączać dostępne warstwy – najważniejsze ISOK CIENIOWANIE, SCANS OF TOPOGRAPHIC MAPS i ORTHOPHOTMAP. Klikając prawym przyciskiem w warstwę otwieramy opcję jej edytowania.

Nowoczesny model dokumentacji stanowisk archeologicznych

Podstawą działania firmy ANTIQUA jest zasada ciągłego rozwoju technik wykopaliskowych i rejestracyjnych zdobyczy technologii cyfrowych.

Precyzyjne pomiary geodezyjne połączone z cyfrową dokumentacją fotogrametryczną dają spektakularny obraz wyników prac. W procesie wykonywania dokumentacji bazujemy na pomiarach geodezyjnych (Tachimetr oraz odbiornik GNSS).

Opracowaliśmy autorskie aplikacje dokumentacyjne w systemie IOS na potrzeby rejestracji danych opisowych i fotograficznych. Dane zapisane w postaci baz danych stają się uniwersalnym materiałem dla dalszych analiz naukowych.  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii materiał końcowy charakteryzuje się wysoką precyzją.

Badania archeologiczne – jak uzyskać pozwolenie?

Badania archeologiczne - jak uzyskać pozwolenie?

W celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych należy złożyć w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosowny wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
 • miejsce prowadzenia badań wraz z nr działek;
 • wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac archeologicznych;
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby prowadzącej badania archeologiczne (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • uzasadnienie wniosku (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • program planowanych prac archeologicznych (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniający do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu;
 • projekt zagospodarowania terenu/działki (mapa projektu w skali 1:100 lub 1:500)
 • mapkę z lokalizacja inwestycji w skali 1:5000 lub 1: 10 000;
 • dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych podczas prowadzenie prac archeologicznych (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań.

Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków właściwym terytorialnie dla danej inwestycji.

Opłaty skarbowe (ważniejsze pozycje, należy dołączyć dowód opłaty):

Za wydanie pozwolenia na badania archeologiczne – 82 zł

Opłaty płatne na konto właściwego terytorialnie Urzędu Miasta. Opłacie skarbowej nie podlega budownictwo mieszkaniowe. Z opłaty zwolnione są również inwestycje realizowane przez jednostki budżetowe.

Zmiana w wydawaniu pozwoleń na prace przy zabytku wpisanym do rejestru

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, obowiązuje nowy wzór wniosku na badania archeologiczne (wzór jest do pobrania również na stronie BIP WKZ).

Ważną zmianę stanowi obowiązująca forma pełnomocnictwa jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik. Z pełnomocnictwa musi wprost wynikać, że pełnomocnik  jest  uprawniony do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, jakie są niezbędne do złożenia wniosku  o wydanie pozwolenia. Prostsze jest podpisanie wniosku przez inwestora (osobę posiadającą tytuł prawny do występowania z wnioskiem – tytuł prawny bezwzględnie musi stanowić załącznik do wniosku).

Zapewniamy kompleksową pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności w urzędzie konserwatorskim, w tym uzyskanie niezbędnych do wniosku załączników.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH