Badania archeologiczne – jak uzyskać pozwolenie?

Badania archeologiczne - jak uzyskać pozwolenie?

W celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych należy złożyć w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosowny wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
 • miejsce prowadzenia badań wraz z nr działek;
 • wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac archeologicznych;
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby prowadzącej badania archeologiczne (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • uzasadnienie wniosku (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • program planowanych prac archeologicznych (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniający do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu;
 • projekt zagospodarowania terenu/działki (mapa projektu w skali 1:100 lub 1:500)
 • mapkę z lokalizacja inwestycji w skali 1:5000 lub 1: 10 000;
 • dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych podczas prowadzenie prac archeologicznych (do uzgodnienia z Pracownią archeologiczną ANTIQUA);
 • opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań.

Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków właściwym terytorialnie dla danej inwestycji.

Opłaty skarbowe (ważniejsze pozycje, należy dołączyć dowód opłaty):

Za wydanie pozwolenia na badania archeologiczne – 82 zł

Opłaty płatne na konto właściwego terytorialnie Urzędu Miasta. Opłacie skarbowej nie podlega budownictwo mieszkaniowe. Z opłaty zwolnione są również inwestycje realizowane przez jednostki budżetowe.

Zmiana w wydawaniu pozwoleń na prace przy zabytku wpisanym do rejestru

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, obowiązuje nowy wzór wniosku na badania archeologiczne (wzór jest do pobrania również na stronie BIP WKZ).

Ważną zmianę stanowi obowiązująca forma pełnomocnictwa jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik. Z pełnomocnictwa musi wprost wynikać, że pełnomocnik  jest  uprawniony do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, jakie są niezbędne do złożenia wniosku  o wydanie pozwolenia. Prostsze jest podpisanie wniosku przez inwestora (osobę posiadającą tytuł prawny do występowania z wnioskiem – tytuł prawny bezwzględnie musi stanowić załącznik do wniosku).

Zapewniamy kompleksową pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności w urzędzie konserwatorskim, w tym uzyskanie niezbędnych do wniosku załączników.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH