Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zespołach staromiejskich i śródmiejskich objętych ochroną konserwatorską na terenie całego kraju. Przebadaliśmy ponad 3 ha terenu miejskiego. Wykonujemy kompleksowe badania archeologiczno-architektoniczne, prowadzimy roboty budowlane związane z przygotowaniem badań archeologicznych: prace rozbiórkowe, zabezpieczające oraz wykopy ziemne wraz z wywozem urobku (na terenie woj. pomorskiego).

 Zakres działalności:

 Kompleksowe wyprzedzające ratownicze badania archeologiczne

• uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologiczno-wykopaliskowych, a w tym przygotowanie i dostarczenie danych i dokumentacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku, określonych w Rozporządzeniu

Ministra Kultury z 09 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 150, poz.1579), zwanym dalej Rozporządzeniem,

• stały nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych,

• oczyszczanie powierzchni w rejonie wyprzedzających badań archeologicznych,

• kompleksowe badania archeologiczne warstw i obiektów kulturowych,

• mycie, pakowanie, segregacja, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie zabytków ruchomych,

• konsultacje naukowe, ekspertyzy,

• wykonanie dokumentacji opisowej (system MOLAS), fotograficznej i rysunkowej,

• wykonanie pomiarów i planów tachimetrycznych.

Badania architektoniczne na terenie prowadzenia badań archeologicznych

• oczyszczenie reliktów architektury,

• inwentaryzacja jednostek murowanych,

• wykonanie dokumentacji opisowej , fotograficznej i rysunkowej,

• wykonanie pomiarów i planów tachimetrycznych.

Ekspedycja zabytków do muzeum i konserwacja

• sporządzenie kart muzealnych,

• prace redakcyjne (przerysy, powielanie i oprawy dokumentacji), itd.

• konserwacja, metrykowanie, pakowanie, fotografowanie (w tym wykonanie Kart Muzealnych) i przekazanie zabytków do muzeum

Odbiory i dokumentacja konserwatorska

• powoływanie Komisji Konserwatorskich w trakcie prowadzenia badań terenowych i sporządzanie Protokołów w trakcie oraz na etapie zakończenia badań terenowych,

• opracowanie wyników badań w formie sprawozdania i uzyskanie Decyzji na prowadzenie prac budowlanych na terenach objętych ochroną konserwatorską,

• prace kameralne i przygotowywanie publikacji ze stanowisk archeologicznych.

 Inwestorski nadzór konserwatorski nad archeologicznymi badaniami ratowniczymi

• reprezentowanie inwestora na terenie badań archeologicznych,

• sprawdzanie zgodności realizacji prac z umową, decyzją konserwatorską, zasadami prowadzenia prac i dokumentacji,

• zwoływanie Komisji Konserwatorskich i przygotowywanie odbiorów konserwatorskich,

• sprawdzanie wykonanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym dostarczonym przez realizatora prac w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim ,

• udział w naradach roboczych mających na celu m. in. rozstrzyganie technicznych spraw realizowanych prac i omawianie przebiegu realizacji umowy.

Prace dodatkowe związane z organizacją badań archeologicznych

• ochrona i całodobowe zabezpieczenie terenu badań,

• wykonanie ogrodzenia terenu,

• usunięcie i wywóz gruntu,

• obsługa geodezyjna dla robót ziemnych,

• wykonanie projektu ruchu zastępczego na czas prowadzenia badań.