Dokumentacja prac archeologicznych

Sporządzana jest na bieżąco w trakcie prac badawczych. Jej celem jest umożliwienie odtworzenia w przyszłości nie istniejącego stanowiska archeologicznego, które zostało wyeksplorowane przez archeologów. Dokumentacja powinna być prowadzona w taki sposób, który pozwoli trójwymiarowo zrekonstruować całe stanowisko wraz z lokalizacją i wyglądem zabytków, obiektów i przebiegiem warstw. Dokumentacja wykopaliskowa wykonywana jest w sposób opisowy (w formie kart dokumentacji jednostek stratygraficznych, zgodnych z systemem MOLAS), rysunkowy (szkice, rysunki profili archeologicznych, plany tachimetryczne stanowiska) i fotograficzny. Większość informacji dokumentacyjnych jest na bieżąco dygitalizowanych. Pracujemy w systemie sieciowych baz danych pozwalających uzyskać dostęp i kontrolę nad wprowadzanymi informacjami online. Pomiary poziome wykonywane są przy użyciu tachimetrów cyfrowych. Wykonujemy analizę stratygraficzną stanowiska przy pomocy metody Matrycy Harrisa.

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych i analizy specjalistyczne

Sprawozdania wykonywane są w terminach określonych decyzją na prowadzenie prac archeologicznych lub zgodnie z umową. Treść opracowań zawiera kwerendę archeologiczno- historyczną, opis przebiegu prac wykopaliskowych, analizę układu stratygraficznego, opis występujących obiektów i konstrukcji, wnioski z badań. Częścią integralną sprawozdań z badań są inwentarze jednostek stratygraficznych, obiektów i konstrukcji oraz dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.

Sprawozdanie z badań reliktów architektury podziemnej (sprawozdania architektoniczne)

Opracowania wykonywane są w trakcie prowadzenia wykopalisk archeologicznych. Związane są z koniecznością wykonania dokumentacji konserwatorskiej niezbędnej do ubiegania się o zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórki obiektów murowanych utrudniających lub uniemożliwiających dalsze prowadzenie wykopalisk archeologicznych. Zawierają część opisową, opis metody badawczej, analizę faz zabudowy, opis występujących obiektów i konstrukcji, wnioski z badań. Częścią integralną opracowań architektonicznych są inwentarze murów, obiektów i konstrukcji oraz dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.

Opracowania zabytków ruchomych

Opracowania zawierają analizę poszczególnych grup surowcowych zabytków. Poza częścią opisową wykonywane są katalogi zabytków zawierające przynależność typologiczną i datowanie. Częścią integralną opracowań jest dokumentacja fotograficzna/ rysunkowa zabytków wydzielonych. Opracowania zabytków wykonywane są w terminie do 2 lat od zakończenia badań lub w terminie określonym w decyzji.

Opracowania specjalistyczne – interdyscyplinarne

Wszelkie opracowania wykonywane na próbkach datujących pochodzących z wykopalisk archeologicznych, np. analizy dendrochronologiczne, radiowęglowe, paleobotaniczne, archeozoologiczne, antropologiczne, spektrograficzne itd. Opracowania specjalistyczne wykonujemy w przypadku otrzymania w wyniku wykopalisk odpowiedniej ilości i jakości próbek datujących.