Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zespołach staromiejskich i śródmiejskich objętych ochroną konserwatorską na terenie całego kraju. Przebadaliśmy ponad 3 ha terenu miejskiego. Wykonujemy kompleksowe usługi architektoniczne – badania archeologiczno-architektoniczne. Prowadzimy roboty budowlane związane z przygotowaniem badań archeologicznych: prace rozbiórkowe, zabezpieczające oraz wykopy ziemne wraz z wywozem urobku (na terenie woj. pomorskiego).

 Zakres działalności:

 Kompleksowe wyprzedzające ratownicze badania archeologiczne

• uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologiczno-wykopaliskowych, a w tym przygotowanie i dostarczenie danych i dokumentacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury z 09 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 150, poz.1579), zwanym dalej Rozporządzeniem,
• stały nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych,
• oczyszczanie powierzchni w rejonie wyprzedzających badań archeologicznych,
• kompleksowe badania archeologiczne warstw i obiektów kulturowych,
• mycie, pakowanie, segregacja, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie zabytków ruchomych,
• konsultacje naukowe, ekspertyzy,
• wykonanie dokumentacji opisowej (system MOLAS), fotograficznej i rysunkowej,
• wykonanie pomiarów i planów tachimetrycznych.

 

Badania archeologiczne - jak uzyskać pozwolenie?
Badania archeologiczne – jak uzyskać pozwolenie?

 

Badania architektoniczne na terenie prowadzenia badań archeologicznych

• oczyszczenie reliktów architektury,
• inwentaryzacja jednostek murowanych,
• wykonanie dokumentacji opisowej , fotograficznej i rysunkowej,
• wykonanie pomiarów i planów tachimetrycznych.

 

Ekspedycja zabytków do muzeum i konserwacja

• sporządzenie kart muzealnych,
• prace redakcyjne (przerysy, powielanie i oprawy dokumentacji), itd.
• konserwacja, metrykowanie, pakowanie, fotografowanie (w tym wykonanie Kart Muzealnych) i przekazanie zabytków do muzeum

 

Odbiory i dokumentacja konserwatorska

• powoływanie Komisji Konserwatorskich w trakcie prowadzenia badań terenowych i sporządzanie Protokołów w trakcie oraz na etapie zakończenia badań terenowych,
• opracowanie wyników badań w formie sprawozdania i uzyskanie Decyzji na prowadzenie prac budowlanych na terenach objętych ochroną konserwatorską,
• prace kameralne i przygotowywanie publikacji ze stanowisk archeologicznych.

 

w trakcie naszych usług - wykopalisk

 

Inwestorski nadzór konserwatorski nad archeologicznymi badaniami ratowniczymi

• reprezentowanie inwestora na terenie badań archeologicznych,
• sprawdzanie zgodności realizacji prac z umową, decyzją konserwatorską, zasadami prowadzenia prac i dokumentacji,
• zwoływanie Komisji Konserwatorskich i przygotowywanie odbiorów konserwatorskich,
• sprawdzanie wykonanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym dostarczonym przez realizatora prac w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim ,
• udział w naradach roboczych mających na celu m. in. rozstrzyganie technicznych spraw realizowanych prac i omawianie przebiegu realizacji umowy.

 

Prace dodatkowe związane z organizacją badań archeologicznych

• ochrona i całodobowe zabezpieczenie terenu badań,
• wykonanie ogrodzenia terenu,
• usunięcie i wywóz gruntu,
• obsługa geodezyjna dla robót ziemnych,
• wykonanie projektu ruchu zastępczego na czas prowadzenia badań.

 

W przypadku pytań z zakresu oferowanych przez nas usług archeologicznych, zapraszamy do kontaktu.